PRIVACYBELEID

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de diensten van 11 Makelaars B.V. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1. UW PERSOONSGEVENS

1.1. REIKWIJDTE

Tot de diensten van 11 Makelaars B.V. behoren de website www.11makelaars.nl en haar social media-kanalen (hierna gezamenlijk: diensten).

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door u verleende toestemming. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

11 Makelaars B.V. is gevestigd te Landsmeer aan de Nieuwe Gouw 10-12 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34197391.

 

1.2. WIJZIGING IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

 

1.3 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

 

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Situatie: U neemt contact op met ons

Wanneer u contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij u naar uw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om uw vraag of verzoek te beantwoorden.

Situatie: U verkoopt uw woning

Wanneer u ons inschakelt bij de verkoop van uw woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres en uw rekeningnummer bij gebruik van betaling via automatische incasso;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (als u wilt mag u uw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan uw identiteit is geverifieerd;
 • de reden van verkoop;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

Situatie: U bent op zoek naar een woning

Wanneer u via onze website een account voor een zoekopdracht aanmaakt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, geslacht en uw e-mailadres;
 • het wachtwoord voor uw account;
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

Situatie: U heeft een woning bezichtigd

Wanneer u via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, geslacht, contactgegevens als uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • datum van bezichtiging;
 • uw oordeel over de woning.

Situatie: U heeft een bod uitgebracht op een woning

Wanneer u via ons een bod op een woning uitbrengt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, geslacht, adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

Situatie: U koopt een woning

Wanneer u een woning via ons heeft gekocht, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (als u wilt mag u uw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie) of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan uw identiteit is geverifieerd;
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

 

2.2 PERSOONSGEGEVENS MINDERJARIGE

Als u jonger bent dan 16 jaar, dan mag u alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien uw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens u toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan om een account op onze website aan te maken. Als u minderjarig bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.

 

2.3 WAAR WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VOOR GEBRUIKT?

Situatie: U neemt contact op met ons

Wij gebruiken uw gegevens om uw contactaanvraag af te handelen en om contact met u te onderhouden.

Situatie: U verkoopt uw woning

Wij gebruiken uw gegevens om de opdracht die u ons heeft verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van 11 Makelaars B.V. of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren

Situatie: U bent op zoek naar een woning

Wij gebruiken uw gegevens om de zoekopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder uw zoekopdracht vallen.

Situatie: U heeft een woning bezichtigd

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

 

Situatie: U heeft een bod uitgebracht op een woning

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden met betrekking tot het door u uitgebrachte bod.

Situatie: U koopt een woning

Wij gebruiken uw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Situatie: E-mailmarketing

Uitsluitend als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van 11 Makelaars B.V. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij ons aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woninginterieur en financiële dienstverlening. Elk marketing bericht dat u van ons ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.

Situatie: Onderzoek

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor (kwaliteits)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

 

2.4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

2.5. NVM-UITWISSELINGSSYSTEEM

Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein, aan de Fakkelstede 1.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen;
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten;
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes;
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden;
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio);
 • Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

3. BEVEILIGING

Wij zorgen dat uw gegevens juist worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die u met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij uw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

4. BEWAARTERMIJN

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;

 • Dossier opdracht: minimaal 5 jaar
 • Wwft: minimaal 5 jaar
 • Civiele bewaarplicht: minimaal 7 jaar
 • Fiscale bewaarplicht: minimaal 5 jaar
 • Beroepsaansprakelijkheid: minimaal 7 jaar, maximaal 20 jaar
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot het moment van uitschrijving
 • Overige: maximaal 2 jaar

5. INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, BEPERKING EN OVERDRAAGBAARHEID

U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken in uw account. U heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van het persoonsgegeven welke wij van u hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kunt u contact met ons opnemen via info@11makelaars.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur, de NVM-klachtengeschillen of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Uw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ ‘s-Gravenhage

6. COOKIES

Hier vindt u meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door deze website worden gebruikt en hoe uw invloed op cookies kunt uitoefenen.

 

6.1 WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheel te zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

 

6.2 HOE WERKEN COOKIES?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn bijvoorbeeld: website.nl en mooie.website.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van deze website de cookies ontvangen die eerder via deze website werden verkregen. Ook via javascript kan alleen op deze website toegang worden verkregen tot de cookies die door deze website zijn geplaatst.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

 

6.3 FIRST-PARTY COOKIES

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van deze website dus first-party cookies.

 

6.4 THIRD-PARTY COOKIES

Het is daarnaast mogelijk dat een website-elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan deze website third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de makelaar niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

 

6.5 WAT VOOR ANDERE OPSLAG IS ER VOOR WEBSITES?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien hier nauwelijks gebruik van wordt gemaakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor het vastleggen van gebruikersvoorkeuren zoals de beeldkwaliteit en de Autoplay-functie in de video-player doet de website verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers wordt er door deze website geen gebruik van gemaakt.

 

6.6 WAAR WORDEN COOKIES OP DEZE WEBSITE VOOR GEBRUIKT?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Als je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder op de site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld hiervan is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren. Deze website gebruikt op dit moment Google Analytics om statistieken te verzamelen.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. Deze makelaar gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op deze website hebt bezocht.

 

6.7 WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIK?

Hieronder vindt u een overzicht van de first-party cookies die op deze website worden geplaatst of laat plaatsen.

COOKIENAAM DOEL
Niet-functionele cookies
_GAT, _GA, GAT_MakelaarTracker, _GID of
andere met de benaming _GID of GA
Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
Opgeslagenwoningen Cookie voor het onthouden als een gebruiker een woning heeft opgeslagen.
ShowCMSOverlay

Cookie om een portaal pagina te tonen of niet, als de gebruiker al eerder op de website is geweest.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan deze website?

Op deze website is het mogelijk om pagina’s te delen met derden via de verschillende social media-knoppen van Facebook, Google+, Linkedin en Twitter.

AANBIEDER / URL DOEL
Facebook, Google +1, LinkedIn, Twitter Social Media buttons op diverse plaatsen op deze website. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.

 

Youtube.com en diverse andere videohosters Bij video's die door de makelaar op deze website zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse partners op het gebied van automated trading en real time bidding als de makelaar gebruik maakt van Facebook Ads. Verschillende soorten cookies onder andere om je te herkennen als bezoeker, informatie over het gebruik van de website en je voorkeuren op te slaan, je voorkeuren te kunnen voorspellen, advertenties te kunnen vertonen gericht op jouw voorkeuren en/of om gebruik te kunnen maken van frequency caps. Ook kunnen er retargeting cookies geplaatst worden om je opnieuw te kunnen bereiken via advertenties op websites van derden.

Bevatten de cookies van deze website informatie over mijn persoonlijke gegevens? 

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Hoe kan ik cookies weigeren?

Zonder cookies is het voor ons haast niet mogelijk om jou als bezoeker de beste ervaring te geven bij het bezoeken van de site. Dat heeft te maken met het analyseren van de webstatistieken om te bepalen hoe de site er uit moet zien en navigeren, maar ook om te bepalen welke content populair is en wat door onze bezoekers eigenlijk niet wordt gelezen.

Hoewel wij niet verplicht zijn voor deze cookies van derden toestemming te vragen (de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de derde partij, dus bijvoorbeeld YouTube), zijn wij wel verplicht de content te verwijderen op het moment dat blijkt dat de derde partij heeft nagelaten toestemming te vragen. Dit zou betekenen dat we op het moment dat ook maar één enkele persoon klaagt over een afbeelding of filmpje dit voor iedereen zouden moeten verwijderen, dan wel technologie zouden moeten ontwikkelen die het mogelijk maakt per individuele gebruiker individuele content te filteren. Dit is praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar.

 

6.8 HOE KAN IK COOKIES VERWIJDEREN?

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.

Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

7. CONTACT

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met 11 Makelaars B.V. op te nemen.

11 Makelaars B.V.
Nieuwe Gouw 10-12
1121 GX Landsmeer

Telefoon: 020-205 02 08
E-mailadres: info@11makelaars.nl

 

Copyright © 11 Makelaars bv. 2018-2022