In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de diensten van 11 Makelaars B.V. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

 

1. Uw persoonsgevens

 

1.1. Reikwijdte

 

Tot de diensten van 11 Makelaars B.V. behoren de website www.11makelaars.nl en haar social media kanalen (hierna gezamenlijk: diensten).

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door u verleende toestemming. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

11 Makelaars B.V. is gevestigd te Landsmeer aan de Burgemeester Postweg 5 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34197391.

1.2. Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.


2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

2.1.1. Situatie: U neemt contact op met ons

Wanneer u contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij u naar uw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om uw vraag of verzoek te beantwoorden.

2.1.2. Situatie: U verkoopt uw woning

Wanneer u ons inschakelt bij de verkoop van uw woning, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres en uw rekeningnummer bij gebruik van betaling via automatische incasso;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (als u wilt mag u uw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie), of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan uw identiteit is geverifieerd;
 • de reden van verkoop;
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan;
 • foto’s, video’s en overige media van de woning;
 • de reden van een eventuele intrekking van de opdracht;
 • wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

2.1.3. Situatie: U bent op zoek naar een woning

Wanneer u via onze website een account voor een zoekopdracht aanmaakt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, geslacht en uw e-mailadres;
 • het wachtwoord voor uw account;
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

2.1.4. Situatie: U heeft een woning bezichtigd

Wanneer u via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, geslacht, contactgegevens als uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • datum van bezichtiging;
 • uw oordeel over de woning.

2.1.5. Situatie: U heeft een bod uitgebracht op een woning

Wanneer u via ons een bod op een woning uitbrengt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, geslacht, adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

2.1.6. Situatie: U koopt een woning

Wanneer u een woning via ons heeft gekocht, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, adres, contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • een kopie van uw legitimatiebewijs (als u wilt mag u uw burgerservicenummer en pasfoto afschermen op deze kopie) of de aard, het nummer en de datum en plaats van uitgifte van het document met behulp waarvan uw identiteit is geverifieerd;
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van de woning, de koopprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan 11 Makelaars B.V. verstrekt.

2.2 Persoonsgegevens minderjarige

Als u jonger bent dan 16 jaar, dan mag u alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien uw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens u toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan om een account op onze website aan te maken. Indien u minderjarig bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.

2.3 Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

2.3.1. Situatie: U neemt contact op met ons

Wij gebruiken uw gegevens om uw contactaanvraag af te handelen en om contact met u te onderhouden.

2.3.2. Situatie: U verkoopt uw woning

Wij gebruiken uw gegevens om de opdracht die u ons heeft verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van 11 Makelaars B.V. of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren 

2.3.3. Situatie: U bent op zoek naar een woning

Wij gebruiken uw gegevens om de zoekopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over woningen die onder uw zoekopdracht vallen.

2.3.4. Situatie: U heeft een woning bezichtigd

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

2.3.5. Situatie: U heeft een bod uitgebracht op een woning

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden met betrekking tot het door u uitgebrachte bod.

2.3.6. Situatie: U koopt een woning

Wij gebruiken uw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

2.3.7. Situatie: E-mailmarketing

Uitsluitend indien u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van 11 Makelaars B.V. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van de bij ons aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed, woninginterieur en financiële dienstverlening. Elk marketing bericht dat u van ons ontvangt biedt u de mogelijkheid u af te melden.

2.3.8. Situatie: Onderzoek

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor (kwaliteits)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

2.4. Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.5. NVM-uitwisselingssysteem

2.5.1. Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein, aan de Fakkelstede 1.

2.5.2. Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

2.5.3. Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.

2.5.4. Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

3. Beveiliging

Wij zorgen dat uw gegevens juist worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die u met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij uw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;

Gegevens Bewaartermijn
Dossier opdracht Minimaal 5 jaar
Wwft Minimaal 5 jaar
Civiele bewaarplicht Minimaal 7 jaar
Fiscale bewaarplicht Minimaal 5 jaar
Beroepsaansprakelijkheid Minimaal 7 jaar, maximaal 20 jaar
Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving
Overige Maximaal 2 jaar


5. Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid

U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd bekijken in uw account. U heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kunt u contact met ons opnemen via info@11makelaars.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur, de NVM klachtengeschillen of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Uw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ ‘s-Gravenhage

6. Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies op de website van www.11makelaars.nl vindt u hier https://www.11makelaars.nl/cookiewet/

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met 11 Makelaars B.V. op te nemen.

11 Makelaars B.V.
Burgemeester Postweg 5
1121 JA Landsmeer
Telefoon: 020-2050208
E-mailadres: info@11makelaars.nl

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien u akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kunt u dit ongedaan maken via de instellingen van uw browser.